pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 1./ Tiszajenő Község Önkormányzata a település lakónépességének megtartása és növelése érdekében  pályázat útján értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező tiszajenői 437 hrsz-ú, és 442/2 hrsz-ú ingatlanjait. (Az ingatlanok előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthetők.)

 2./   Az értékesíteni kívánt ingatlanok vételára: 5,-Ft/ingatlan, azaz Öt forint/ingatlan.

 3./   A pályázat benyújtásának feltételei:

          a) A vevőnek vállalnia kell, hogy a megvásárolt telekre lakóházat épít.

          b) A vevő vállalja, hogy a lakóházra az adásvételi szerződés aláírását követő 3 éven belül a jogerős használatba vételi engedélyt megszerzi, és azt a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalban  bemutatja.

          c) Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés aláírását követő 7 éven belül nem idegenítheti el.

 4./     Az ingatlanon az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell létesíteni.

 5./ Amennyiben a vevő vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy elesik a kedvezménytől, és köteles megfizetni vételár-kiegészítésként a telek forgalmi értékeként 300.000,-Ft-ot az önkormányzat részére.

 6./     Amennyiben az építkezés egyáltalán nem kezdődött meg, - külön testületi döntés alapján – a telek tulajdonjoga 3 év után visszaszáll az önkormányzatra.

 7./     A pályázat kötelező tartalmi elemei:

         - Kérelem  (letölthető: ügyintézés-letölthető  nyomtaványok  alcímnél)

 8./     A pályázatok benyújtásának helye:

         A pályázatokat  a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (5094 Tiszajenő, Vasút utca  11. sz.) címére kell benyújtani.

 9./     A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos.

 10./ A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat beérkezését követő testületi ülésén, beérkezési sorrendben bírálja el.

 

 


pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 Tiszajenő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 2016. november 8.

 A pályázat kötelező mellékletei:

  1. 1.                  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  2. 2.                  a szociális rászorultság igazolására szolgáló egyéb iratok
  3. 3.                  „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2016/2017. tanév I. félévéről

A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

 Pályázók köre

 A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

„A” típusú pályázat esetén:

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

B” típusú pályázat esetén:

2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-          a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

-          doktori (PhD) képzésben vesz részt

-          kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 A pályázat benyújtásának módja

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen vagy a  56/434-550-es telefonszámon Fazekasné Kurucz Tünde ügyintézőtől kérhetnek felvilágosítást.

Tiszajenõ, 2016. október 4.

                                                                              Puskás Béla

                                                                              polgármester


felhívás

Könyvtári napok

  


KEDD(04.)

13:30-tól

Szerda(05.)

13:30-tól

Csütörtök  (06.)

15:00-tól

Lakosság számára is nyitott

Péntek (07.)

13:00-tól

Szombat (a hó első szombatja helyett)

9:00 :  11:00

Zöldkönyvtár

Könyvkereső játék

Tiszajenő kincsei

Könyvtári legek

Udvari könyves játékok

Ötletgyűjtés környezetünk védelmére

mini kiállítás ÖKO könyvekből

Nagy könyves beavatás a játékba benevezett csapatoknak

fotóalbum készítés településünk nevezetességeiről

Ön is hozza be „leg”-jét  egy

kiállításra

váltófutás –könyvel

súlyos könyvemelés

Toldi verseny

„Pokemon másként

 

érd.:Horthy Csabáné T:06 20/2122920

 

MINDEN érdeklődőt szeretettel várok!
1 | 2 | 3 | 4