FIGYELEM

TÁJÉKOZTATÓ

 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális  célú tüzelőanyag  támogatás szabályait.

 A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.

A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

 Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

 A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.

A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:

- nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és  

   nyugdíjszelvény,

- munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó

  jövedelméről szóló igazolás,

- családi pótlékban és GYES - ben részesülők ellátásának igazolása

- gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

 A kérelmek benyújtási határideje: 2017. december 20. a határidő jogvesztő.

A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

  Tiszajenő, 2017-11-30.

 

                                                                                                Puskás Béla

                                                                                                polgármester


Támogatás

H I R D E T M É N Y

 Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 23-án tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára benyújtott kérelmeket.

 „A” típusú ösztöndíj pályázatra 2 érvényes pályázat érkezett.

Képviselő-testület mind a kettő pályázatot támogatta.

A támogatás átlagos mértéke pályázóként és havonként 2.000 Ft.

 
Tiszajenő, 2017. december 7.

 

                                                                                 Puskás Béla

                                                                                 polgármester


Községháza energetikai racionalizációja

Községháza energia racionalizációja
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00036
2017.12.08.

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. július 28-án a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-3.2.1-15 számú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. szeptember 7 -én
kelt támogatói döntés szerint 50,04 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra
érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2017. október 11-én
lépett hatályba.

A projekt célja
Tiszajenő Községházának energetikai felújításával a projekt elsődleges célja, az
energiaköltségek racionalizálása, a megújuló energiaforrások részarányának növelése és
energiahatékonyság javítása a cél. A fejlesztés hatására csökken a CO2 kibocsájtás,
miközben a megújuló energia részaránya növekszik, ami a környezeti fenntarthatóság
szempontjából kiemelkedő eredmény. A Községháza fejlesztése azonban nem csak a környezeti,
hanem a társadalmi fenntarthatóság szempontjából is jelentőséggel bír a helyi közösségi
kohézió erősítésében.
A projekt célja továbbá az energiahordozó- költség csökkentése, valamint a hazai és helyi
energiahordozók részarányának növelése, mégpedig kifejezetten a település adottságaihoz
igazodva.

A befejezés tervezett dátuma: 2018.10.31.


Óvodai főzőkonyha áthelyezése

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00015
2017.12.01

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. május 31-én a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-1.4.1-15
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra.
A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. augusztus 11 -én kelt
támogatói döntés szerint 55,43 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra
érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2017. szeptember 14-én lépett
hatályba.

A projekt célja
A Széchenyi 2020 program keretében belül a település egy új főzőkonyha jön létre, mely a
szükséges tárgyi feltételek mellett a szolgáltatások minőségének javulását eredményezi.
A megvalósuló projekt célja a településen élő kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának
támogatása, a családok segítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre.
A tervezett beruházás megvalósításával az önkormányzat hozzájárul a kisgyermekesek,
különösen a 3 év feletti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez,
ezáltal a foglalkoztatás növekedéséhez és az intézményi ellátáshoz való jobb hozzáféréshez,
a körülmények minőségi javításához.
Az óvoda épületének külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és zárófödém hőszigetelése már
2015. évben megtörtént az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása igénybevételével.
A fejlesztés eredményeként növekszik a hozzáférhetőség és a területi különbségek csökkennek, mivel a közétkeztetési szolgáltatás minősége javul, ez megkönnyíti a gyermeket nevelő szülők munkahelyen történő elhelyezkedést és munkaerőpiacra történő visszatérést. A szolgáltatás elérhetővé válása vonzóbbá teszi a települést a letelepedésre, hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez. A veszélyeztetett gyermekek elérése érdekében az intézmény kiemelt partnerséget tart fenn a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézménnyel.
A befejezés tervezett dátuma: 2019.10.15

1 | 2 | 3 | 4